ÖRGÜT-ÇEVRE İLİŞKİSİNDE YENİ PERSPEKTİF ARAYIŞI: DİNAMİK ÖRGÜTSEL ÇEVRE VE ÖRGÜTSEL DOKU

Doğan Nadi LEBLEBİCİ
2.089

Öz


Bu çalışmada, örgüt-çevre ilişkisini açıklamada, kurumsalcı kuram, kaynak bağımlılığı kuramı ve nüfus ekolojisi kuramı sentezlenmeye çalışılmıştır. Sentezleme çabasının bir sonucu olarak kuramların tek başlarına örgüt-çevre ilişkisini açıklamada önemli eksiklikleri bulunduğu, bir arada düşünüldüklerinde de örgüt-çevre ilişkisine tek yönlü ve dışarıdan baktıkları için tam anlamıyla açıklayıcı olamadıkları görülmüştür. Bu konudaki eksikliği gidermek ve örgüt-çevre ilişkisine başka bir perspektiften, yani örgütün içerisinden bakmak amacıyla dinamik örgütsel çevre ve örgütsel doku kavramları önerilmiş ve tartışılmıştır. Bu kavramların, örgüt-çevre ilişkisini açıklamaya yardımcı olacağı sonucuna varılmıştır.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.